×

TỪ VỰNG – TRIẾT HỌC

  Tín hiệu Sign, symbol, signal Tín hiệu học Semiotics, semiology Chủ nghĩa tín ngưỡng Fideism Tinh thần Spirit, mind Tình thế cách mạng Revolutionary situation Tính chất Character Thuyết tĩnh tịch Quietism Tổ hợp công nghiệp-quân sự  Military – industrial complex Tồn tại Being, existence Tồn tại xã hội...
Chúng tôi sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp?
  • Bản dịch chuẩn nhanh chóng, đúng thời hạn
  • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
  • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

 

Tín hiệu Sign, symbol, signal
Tín hiệu học Semiotics, semiology
Chủ nghĩa tín ngưỡng Fideism
Tinh thần Spirit, mind
Tình thế cách mạng Revolutionary situation
Tính chất Character
Thuyết tĩnh tịch Quietism
Tổ hợp công nghiệp-quân sự  Military – industrial complex
Tồn tại Being, existence
Tồn tại xã hội Social existence
Tổng hợp Synthesis
Tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản General crisis of capitalism
Tộc (tộc người) Ethnic group
Tri giác Perception
Tri thức Intelligentsia, intellectual
Tri thức học Epistemology
Tri thức Knowledge
Triết học phân tích Analytical philosophy
Triết học tự nhiên Natural philosophy
Triết học phê phán Critical philosophy
Triết học về lịch sử Philosophy of history
Trung giới Mediation
Trùng ngôn Tautology
Trực giác Intuition
Chủ nghĩa trực giác Intuitionism
Trừu tượng Abstraction
Tuyên ngôn của đảng Manifesto of the Communist
Cộng sản Party
Tuyệt đối Absolute
Tư bản Capital
Chủ nghĩa tư bản Capitalism
Chủ nghĩa tư bản Nhà nước State capitalism
Chủ nghĩa tư bản nhân dân People’s capitalism
Tư biện Speculation
Triết học  tự biện Speculative philosophy
Tư duy Thought
Tư liệu sản xuất Means of production
Tư tưởng Idea, thought
Giải thể hệ tư tưởng Deideologisation
Tự do Freedom, liberty
Chủ nghĩa tự do Liberalism
Từ Word
Tự do ý chí Free will
Tự nhiên Nature
Triết học tự nhiên  Naturalism
Tự phát Spontaneous
Thuyết tự sinh Autogenesis
Tự vận động Self-motion
Chủ nghĩa tương đối Relativism
Thuyết tương đối Theory of relativity
Tương phản Antinomy
Tương lai học Futurology
Tĩnh tương tự Analogy
Tượng trưng Symbol
Ưu sinh học Eugenics
Chủ nghĩa uy quyền Authoritariansim
Uy quyền Authority
Uy tín xã hội Social prestige
Vấn đề cơ bản của triết học Fundamental question of philosophy
Vận động Motion
Vật Thing
Vật chất Matter
Chủ nghĩa vật linh Animism
Vật hoạt (luận) Hylozoism
Vật tự nó (Kant) Thing in itself
Văn  hoá Culture
Văn minh Civilization
Thuyết văn tự tượng hình Theory of hieroglyphs
Chủ nghĩa vị kỷ Egoism
Chủ nghĩa lai Futurism
 Chủ nghĩa vị lợi Utilitarianism
Chủ nghĩa vị tha Altruism
Tính vĩnh viễn Eternity
Chủ nghĩa vô chính phủ Anarchism
Chủ nghĩa vô đạo đức Immoralism
Vô định luận Inderterminism
Vô hạn Infinite
Vô lý Absurd
Vô sản lưu manh Lumpen proletariat
Vô thức Unconsciousness
Vũ trụ Universe, cosmos
Chủ nghĩa xã  hội Socialism
Chủ nghĩa xã hội bục giảng Socialism of the chair
(Katheder socialism)
Thuyết xã hội công nghiệp Theory of industrial society
Khuynh hướng xã hội dân chủ Social democracy
Khuynh hướng xã hội đạo đức Ethical socialism
Chủ nghĩa xã hội Fabian Fabian socialism
Thuyết xã hội hậu công nghiệp Post-industrial society
Xã hội học Sociology
Thuyết xã hội hữu cơ Organic theory of society
Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific socialism
Chủ nghĩa xã hội không tưởng Utopian socialism
Chủ nghĩa xã hội Ki-tô giáo Christian socialism
Xã hội nguyên thủy Primitive society
Chủ nghĩa xã hội phát triển Developed socialism
Chủ nghĩa xét lại Revisonism
Xuất khẩu tư sản Exportation

Tin liên quan

0983 820 520