×

TỪ VỰNG – TRIẾT HỌC

Tín hiệu Sign, symbol, signal Tín hiệu học Semiotics, semiology Chủ nghĩa tín ngưỡng Fideism Tinh thần Spirit, mind Tình thế cách mạng Revolutionary situation Tính chất Character Thuyết tĩnh tịch Quietism Tổ hợp công nghiệp-quân sự  Military – industrial complex Tồn tại Being, existence Tồn tại xã hội Social...
Chúng tôi sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp?
 • Bản dịch chuẩn nhanh chóng, đúng thời hạn
 • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

  dich thuat haco
  5/5 - (100 bình chọn)

  Tín hiệu Sign, symbol, signal
  Tín hiệu học Semiotics, semiology
  Chủ nghĩa tín ngưỡng Fideism
  Tinh thần Spirit, mind
  Tình thế cách mạng Revolutionary situation
  Tính chất Character
  Thuyết tĩnh tịch Quietism
  Tổ hợp công nghiệp-quân sự  Military – industrial complex
  Tồn tại Being, existence
  Tồn tại xã hội Social existence
  Tổng hợp Synthesis
  Tổng khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản General crisis of capitalism
  Tộc (tộc người) Ethnic group
  Tri giác Perception
  Tri thức Intelligentsia, intellectual
  Tri thức học Epistemology
  Tri thức Knowledge
  Triết học phân tích Analytical philosophy
  Triết học tự nhiên Natural philosophy
  Triết học phê phán Critical philosophy
  Triết học về lịch sử Philosophy of history
  Trung giới Mediation
  Trùng ngôn Tautology
  Trực giác Intuition
  Chủ nghĩa trực giác Intuitionism
  Trừu tượng Abstraction
  Tuyên ngôn của đảng Manifesto of the Communist
  Cộng sản Party
  Tuyệt đối Absolute
  Tư bản Capital
  Chủ nghĩa tư bản Capitalism
  Chủ nghĩa tư bản Nhà nước State capitalism
  Chủ nghĩa tư bản nhân dân People’s capitalism
  Tư biện Speculation
  Triết học  tự biện Speculative philosophy
  Tư duy Thought
  Tư liệu sản xuất Means of production
  Tư tưởng Idea, thought
  Giải thể hệ tư tưởng Deideologisation
  Tự do Freedom, liberty
  Chủ nghĩa tự do Liberalism
  Từ Word
  Tự do ý chí Free will
  Tự nhiên Nature
  Triết học tự nhiên  Naturalism
  Tự phát Spontaneous
  Thuyết tự sinh Autogenesis
  Tự vận động Self-motion
  Chủ nghĩa tương đối Relativism
  Thuyết tương đối Theory of relativity
  Tương phản Antinomy
  Tương lai học Futurology
  Tĩnh tương tự Analogy
  Tượng trưng Symbol
  Ưu sinh học Eugenics
  Chủ nghĩa uy quyền Authoritariansim
  Uy quyền Authority
  Uy tín xã hội Social prestige
  Vấn đề cơ bản của triết học Fundamental question of philosophy
  Vận động Motion
  Vật Thing
  Vật chất Matter
  Chủ nghĩa vật linh Animism
  Vật hoạt (luận) Hylozoism
  Vật tự nó (Kant) Thing in itself
  Văn  hoá Culture
  Văn minh Civilization
  Thuyết văn tự tượng hình Theory of hieroglyphs
  Chủ nghĩa vị kỷ Egoism
  Chủ nghĩa lai Futurism
   Chủ nghĩa vị lợi Utilitarianism
  Chủ nghĩa vị tha Altruism
  Tính vĩnh viễn Eternity
  Chủ nghĩa vô chính phủ Anarchism
  Chủ nghĩa vô đạo đức Immoralism
  Vô định luận Inderterminism
  Vô hạn Infinite
  Vô lý Absurd
  Vô sản lưu manh Lumpen proletariat
  Vô thức Unconsciousness
  Vũ trụ Universe, cosmos
  Chủ nghĩa xã  hội Socialism
  Chủ nghĩa xã hội bục giảng Socialism of the chair
  (Katheder socialism)
  Thuyết xã hội công nghiệp Theory of industrial society
  Khuynh hướng xã hội dân chủ Social democracy
  Khuynh hướng xã hội đạo đức Ethical socialism
  Chủ nghĩa xã hội Fabian Fabian socialism
  Thuyết xã hội hậu công nghiệp Post-industrial society
  Xã hội học Sociology
  Thuyết xã hội hữu cơ Organic theory of society
  Chủ nghĩa xã hội khoa học Scientific socialism
  Chủ nghĩa xã hội không tưởng Utopian socialism
  Chủ nghĩa xã hội Ki-tô giáo Christian socialism
  Xã hội nguyên thủy Primitive society
  Chủ nghĩa xã hội phát triển Developed socialism
  Chủ nghĩa xét lại Revisonism
  Xuất khẩu tư sản Exportation
  Bình luận của bạn

  Tin liên quan

  0983 820 520