Từ điển chuyên dùng
1Từ điển Bách Khoa toàn thư (wikipedia.org)
2Từ điển chuyên ngữ pháp tiếng Anh (coviet.vn)
3Từ điển chuyên ngành kinh doanh (Xem tại đây)
4Từ điển chuyên ngành công nghệ (Xem tại đây)
5Từ điển chuyên ngành y (Xem tại đây)
6Từ điển chuyên thành ngữ tiếng Anh (Xem tại đây)
7Từ điển chuyên ngành xây dựng (Prodict)
8Hệ thống từ điển chuyên ngành mở Anh – Việt, Pháp – Việt(Tratu.soha.vn)
9Từ điển từ cổ, ngữ pháp (oxforddictionaries.com)
10Từ điển ngữ Đồng vị (ozdic.com)
11Tra từ đồng nghĩa, trái nghĩa (thesaurus.com)
12Từ điển dịch Anh Việt (onelook.com)
13Từ điển dịch thuật Anh – Việt (Dictionary.reference.com)  (Thesaurus.com)
14Từ điển dịch thuật Anh – Việt, Pháp – Việt, Trung – Việt, Nhật – Việt (Vi.glosbe.com)  (babla.vn)
15Từ điển dịch thuật Anh – Việt, Pháp – Việt (Tratu.coviet.vn)  (Vdict.com)
16Từ điển dịch thuật Anh Việt, Pháp – Việt