24/03/2016
Dịch thuật HACO

TỪ VỰNG KHÓA HỌC – HÓA HỌC

  Axít (hoá) Acid Bazơ (hoá) Base Clo (hóa) Chlorine Căn (toán) căn bậc 2 Root-Square (second) root Cơ học Mechanics  Cơ học lượng tử Quantum mechanics Công thức Formula Cổ sinh vật học Pal […]
24/03/2016
Dịch thuật HACO

TỪ VỰNG – TRIẾT HỌC

  Tín hiệu Sign, symbol, signal Tín hiệu học Semiotics, semiology Chủ nghĩa tín ngưỡng Fideism Tinh thần Spirit, mind Tình thế cách mạng Revolutionary situation Tính chất Character Thuyết tĩnh tịch Quietism Tổ hợp […]
24/03/2016
Dịch thuật HACO

TỪ VÀ THÀNH NGỮ THÔNG TỤC

Từ và thành ngữ thông tục (Colloquialism) dùng trong tiếng nói thông thường của người Anh, ít dùng trong tiếng Anh viết, trong văn học vì hơi cẩu thả. Tiếng lóng (Slang) là cách nói […]
24/03/2016
Dịch thuật HACO

TỪ ĐỐI NỘI

    (Từ, từ ngữ và câu) B- CHÍNH TRỊ (Chính sách)    I- ĐỐI NỘI   Bảo vệ độc lập Safeguard independence Bảo vệ tài sản công cộng The protection of public property Bảo […]
24/03/2016

CHÀO HỎI, HỎI THĂM, LÀM QUEN

  1. Did you sleep well? 1.Anh ngủ có ngon không? 2. Not very well (not very good) 2. Không được ngon lắm 3. Come in, please. 3. Xin mời vào 4. Allow me to […]
24/03/2016

630 CÂU TIẾNG ANH HÀNG NGÀY

Dưới đây là phần hai của tài liệu, mời các học viên TDN tham khảo 1. to the best of my belief theo sự hiểu biết chắc chắn của tôi, theo chỗ tôi biết một […]